Artikel 1: Toepasselijkheid

Artikel 2: Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Artikel 3: Adviezen en verstrekte informatie

Artikel 4: Levering en risico-overgang

Artikel 5: Prijs, betaling en zekerheid

Artikel 6: Reclamaties of klachten

Artikel 7: Garantie

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Artikel 9: In gebreke blijven Koper

Artikel 10: Overmacht

Artikel 11: Rechten van intellectuele eigendom

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

Metaalunievoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen zijn op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van zaken en/of diensten door Makkina Services BV, gevestigd en kantoorhoudend te Goes (hierna te noemen: “Makkina”) deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Eventuele door de wederpartij of afnemer (hierna te noemen: “Koper”) van Makkina gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij deze voorwaarden door Makkina uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Wijzigingen in de tussen Makkina en Koper gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Makkina en Koper zijn overeengekomen.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 2: Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle door of namens Makkina gedane aanbiedingen of offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een concrete termijn voor aanvaarding is genoemd. De aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2 Als de Koper aan Makkina gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Makkina uitgaan van juistheid en volledigheid hiervan en zal zij haar aanbieding of offerte hierop baseren.

2.3 De in de aanbieding of offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, ‘Ex Works’ (conform het ter zake bepaalde in de laatste versie van de Incoterms), vestigingsplaats Makkina tenzij anders in de aanbieding of offerte staat vermeld. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, kosten van montage en kosten inwerkstelling. Een door Makkina gemaakte schatting van de met een opdracht gepaard gaande kosten (zoals vervoers-, emballage- en/of verpakkingskosten) is steeds vrijblijvend. De Koper zal aan een dergelijke schatting nimmer rechten kunnen ontlenen.

2.4 Rechtstreekse opdrachten van de Koper zijn voor Makkina eerst bindend wanneer zij door Makkina schriftelijk zijn aanvaard.

2.5 Indien de Koper een opdracht geeft met beding van enige prijs of voorwaarde die, al is het op enig ondergeschikt punt, afwijkt van het aanbod of het nader tussen partijen overeengekomen, zal de beoogde overeenkomst niet tot stand komen, tenzij dit daarna alsnog binnen vijf werkdagen door Makkina schriftelijk wordt bevestigd.

2.6 Tussen Makkina en de Koper is pas een overeenkomst tot stand gekomen nadat de akkoordverklaring van de Koper, met het aanbod van Makkina, Makkina heeft bereikt.

Artikel 3: Adviezen en verstrekte informatie

3.1 Koper kan geen rechten ontlenen aan door Makkina verstrekte adviezen en informatie die geen betrekking hebben op door Makkina aan Koper geleverde zaken of diensten.

3.2 Makkina zal bij de uitvoering van de overeenkomst af mogen gaan op de juistheid en volledigheid van de informatie die haar door Koper wordt verstrekt.

Artikel 4: Levering en risico-overgang

4.1 De door Makkina opgegeven leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat Makkina beschikt over alle door de Koper te verstrekken (afleverings)materialen, documenten en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Makkina is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van Makkina is gesteld.

4.2 De Koper is verplicht Makkina minimaal twee dagen voor aflevering de nodige instructies te doen toekomen die voor verzending of afname noodzakelijk zijn.

4.3 Door Makkina opgegeven leveringstermijnen gelden als indicatief en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. In het geval van overschrijding van de leveringstermijn is de Koper nimmer gerechtigd tot het vorderen van vergoeding van aanvullende of vervangende, directe of indirecte schade of tot niet-nakoming dan wel opschorting van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of tot beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. De Koper is gerechtigd Makkina na het verstrijken van de door Makkina opgegeven leveringstermijn een nieuwe redelijke termijn aan te zeggen, bij overschrijding waarvan Koper gerechtigd is de overeenkomst te beëindigen of te ontbinden door een schriftelijke mededeling daarvan aan Makkina binnen veertien dagen, zonder dat zulks tot enige schadevergoedingsplicht van Makkina kan leiden.

4.4 De door Makkina opgegeven leveringstermijn wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht (als gespecificeerd in artikel 10 van deze voorwaarden).

4.5 Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering af fabriek, ‘Ex Works’ (conform het ter zake bepaalde in de laatste versie van de Incoterms). Dit houdt in dat Makkina haar goederen levert door ze in haar bedrijfspand (werkplaats, opslagruimte, loods, fabriek) ter beschikking te stellen aan Koper. Koper is dus verantwoordelijk voor alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het verpakken, laden, vervoeren vanaf het bedrijfspand van Makkina tot de gewenste bestemming.

4.6 Indien de Koper het vervoermiddel moet stellen of dit arrangeert, is hij verplicht de zaken in ontvangst te nemen op het door Makkina van tevoren aan te zeggen tijdstip. Indien Makkina het vervoersmiddel moet stellen, zal zij Koper tijdig in kennis stellen van de datum van vertrek en/of het verwachte tijdstip van aankomst van de bestemmingsplaats van het vervoersmiddel.

4.7 Makkina heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst, of delen daarvan, derden in te schakelen.

4.8 Indien – ter beoordeling aan Makkina – er aanleiding bestaat om aan te nemen dat de Koper de overeenkomst niet of niet geheel zal kunnen nakomen, is Makkina gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen alvorens tot levering, vervoer, opdracht tot vervoer te geven of tot verdere levering over te gaan. Indien de Koper hiermee in gebreke blijft, heeft Makkina aan zijn leveringsverplichting voldaan door de zaken tegen gelijktijdige betaling aan de Koper aan te bieden.

4.9 De Koper is verplicht alle zaken als in de overeenkomst overeengekomen af te nemen. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de Koper door Makkina opgeslagen.

Artikel 5: Prijs, betaling en zekerheid

5.1 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de door Makkina opgegeven of met Makkina overeengekomen prijzen netto Ex Works (conform het ter zake bepaalde in de laatste versie van de Incoterms). De prijzen zijn derhalve onder meer exclusief btw, exclusief in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de zaken en exclusief transportkosten.

5.2 Door Makkina opgegeven of met Makkina overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs van de zaken, die geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Indien de kostprijs na het sluiten van de overeenkomst, doch voor aflevering van de zaken een verhoging ondergaat waarop Makkina in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, bijvoorbeeld door overheidsmaatregelen, door wisselkoersveranderingen of wijzigingen in subsidies, grondstofprijzen, vrachttarieven, energiekosten in- en uitvoerrechten of accijnzen of als gevolg van inflatie, is Makkina gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

5.3 Indien Makkina emballage, verpakking, inlading, vervoer verzending, lossing of verzekering van zaken op zich heeft genomen, is zij gerechtigd de Koper daarvoor de werkelijke kosten en/of bij Makkina gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

5.4 Betaling dient zonder enige korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Afwijking van voornoemde betalingstermijn is slechts mogelijk, indien dit tussen Makkina en de Koper schriftelijk nader overeengekomen is. Makkina heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen naar haar keuze, in de vorm van een bank- of concerngarantie. De Koper is verplicht daaraan te voldoen.

5.5 Makkina is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de Koper schuldig is te verrekenen met hetgeen de Koper, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan Makkina schuldig is.

5.6 De Koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Door het indienen van een klacht of reclame wordt de betalingsverplichting van de Koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

5.7 Indien de Koper niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is de Koper zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken over het uitstaande bedrag vanaf het moment van verzuim een onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

5.8 Zodra de Koper met enige betaling van een opeisbare factuur in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Makkina op de Koper direct opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling in.

Artikel 6: Reclamaties of klachten

6.1 De Koper is verplicht de geleverde zaken onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de geleverde zaken die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde zaken en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de geleverde zaken schriftelijk en onder vermelding van het gestelde gebrek aan Makkina worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen zes maanden na aankomst van de geleverde zaken schriftelijk aan Makkina worden gemeld.

6.2 Na het ontdekken van enig gebrek is Koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende zaken onverwijld te staken.

6.3 Het staat de Koper niet vrij de geleverde zaken te retourneren, zonder voorafgaand overleg met Makkina. De kosten van retourneren zijn voor de Koper en de geleverde zaken blijven voor zijn risico.

6.4 Ieder recht op reclame vervalt, naast de in lid 1 tot en met 3 genoemde gevallen, indien: de zaken door of namens Koper ondeugdelijk of in strijd met de door of namens Makkina gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen; de Koper enige uit de onderliggende overeenkomst voor haar voortvloeiende verplichting jegens Makkina niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

6.5 Koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en of Makkina niet schriftelijk de gelegenheid heeft geboden de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen.

Artikel 7: Garantie

7.1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Makkina genoegzaam is aangetoond dat de geleverde zaken niet behoorlijk functioneren, zal Makkina de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij de Koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Makkina ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Makkina tot geen enkele verdere (schade) vergoeding zijn gehouden.

7.2 Indien Makkina zaken aan de Koper aflevert welke Makkina van toeleveranciers heeft verkregen, is Makkina nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van de Koper gehouden dan waarop Makkina ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van producten die worden verkocht onder fabrieksgarantie dan wel onderdelengarantie, is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten c.q. onderdelen van de door Makkina aan de Koper geleverde producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage-, afstel- en instelkosten van de onderdelen van/aan het verkochte goed en bijkomende kosten van diensten of benodigde materialen (uren, olie, filters, e.d.) zijn volledig voor rekening van de Koper. Tevens zijn alle eventuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om deze fabrieksgarantie dan wel onderdelengarantie bij de toeleverancier van Makkina te bedingen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de Koper. Alle verzendkosten van Koper naar Makkina zijn te allen tijde voor rekening van Koper.

7.3 Geen garantie wordt gegeven op accu’s, batterijen, banden en andere slijtdelen. Makkina behoudt zich het recht voor om geen of afwijkende garanties te verstrekken op afgeprijsde of zogenaamde outletartikelen.

7.4 Er is uitsluitend garantie op de door Makkina verkochte zaken indien dit ondubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten, of facturen is aangegeven. De garantieperiode gaat in na levering.

7.5 De producten blijven volledig voor risico van de Koper in het geval door Makkina aan de producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van Makkina en niet in redelijkheid van de Koper verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekert. Mocht de Koper eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van Makkina verrichten of door anderen laten verrichten, zal Makkina niet gehouden zijn haar garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door de Koper of gelieerde partijen oneigenlijk gebruik van de producten heeft plaatsgevonden, waaronder verstaan wordt al het gebruik waarvoor het goed redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding wordt toegeschreven.

7.6 De eventuele garantie van Makkina geldt niet indien en zolang de Koper jegens Makkina in verzuim is, de zaken zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, dan wel zorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld, de zaken langer dan gebruikelijk zijn opgeslagen of Makkina niet in staat is gesteld het gebrek te onderzoeken. Elke garantie verstrijkt zes maanden na de levering.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 Makkina blijft eigenaar van de door haar geleverde zaken aan de Koper totdat de Koper aan al haar verplichtingen, ook toekomstige, jegens Makkina heeft voldaan. Zonder medeweten en schriftelijke goedkeuring van Makkina is de Koper vóór de betaling niet bevoegd de geleverde zaak aan derde te verpanden, te bezwaren of in eigendom over te dragen en blijft Makkina eigenaar hiervan totdat de Koper integraal aan zijn verplichtingen jegens Makkina heeft voldaan.

8.2 Zolang de zaken nog eigendom zijn van Makkina is Makkina bij niet-nakoming of gegronde vrees van niet-nakoming door de Koper van een voor hem uit de koopovereenkomst voortvloeiende verbintenis, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, te allen tijde gerechtigd zich opnieuw het bezit te verschaffen van deze zaken, waar deze zich ook bevinden. De Koper machtigt reeds nu voor alsdan Makkina de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden of kunnen bevinden.

Artikel 9: In gebreke blijven Koper

9.1 Indien de Koper in enig opzicht nalatig mocht zijn in de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder die tot betaling en tot in ontvangstneming der zaken, of indien één of meer leveringstermijnen zijn verstreken zonder dat de koper het gekochte heeft opgevorderd alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie, curatele of ontbinding van de Koper, is Makkina onverminderd haar recht om nakoming te eisen, te allen tijde gerechtigd zonder ingebrekestelling: de zaken voor rekening en risico van de Koper naar elders te vervoeren en op te slaan of in zijn eigen bedrijf opgeslagen te houden; alle verdere leveranties, onverschillig uit welk contract, op te schorten; alle lopende contracten door schriftelijke kennisgeving aan de koper eenzijdig geheel of gedeeltelijke ontbonden te verklaren en de geleverde zaken terug te nemen; van de Koper volledige vergoeding van rente, schade en kosten te vorderen.

9.2 Makkina is eveneens gerechtigd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien door of namens Koper in verband met de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van Makkina.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Makkina is gerechtigd om zonder in gebreke te zijn de aflevering van de door de Koper gekochte zaken op te schorten, indien als een direct of indirect gevolg van één of meer in artikel 10.2 vermelde oorzaken – onverschillig of deze ten tijde van het afsluiten van het contract waren te voorzien – redelijkerwijze de zaken niet of niet tijdig kunnen worden afgeleverd.

10.2 Van overmacht aan de zijde van Makkina is sprake indien Makkina na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terreuraanslagen, onlusten, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, extreme weersomstandigheden, storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie door een leverancier van wie Makkina haar zaken betrekt, defecten aan machines en installaties, defecten aan vervoermiddelen, transportbelemmeringen, intrekking of niet niet-verlenging van benodigde vergunningen, certificaten, licenties en dergelijke en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van Makkina ontstaan.

10.3 Indien door overmacht als bedoeld in artikel 10 de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Makkina als de Koper bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde deel ervan te ontbinden.

Artikel 11: Rechten van intellectuele eigendom

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot geleverde zaken en/of verrichte diensten berusten bij Makkina of derden-rechthebbenden en gaan door de overeenkomst met Makkina niet op de Koper over, ook niet indien de zaken en of diensten specifiek voor de Koper zijn ontworpen, ontwikkeld of samengesteld.

11.2 Makkina verklaart dat met het geleverde, voor zover zij weet, geen inbreuk wordt gemaakt op de in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Makkina kan Koper niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Koper staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Makkina, dan wel van haar toeleveranciers, met betrekking tot het geleverde.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Makkina in verband met eventuele tekortkomingen ter zake door haar geleverde zaken en daarmee samenhangende diensten is beperkt tot het bedrag van maximaal€ 1.000, zoals blijkt uit de factuur waar de levering op ziet.

12.2 Makkina zal, tenzij in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk zijn voor een gebrek aan een geleverde zaak of een fout in de dienstverlening, die het gevolg is van enig gebrek in of behandelingswijze van een aan haar door een derde afgeleverde grondstof dan wel een door een derde aan haar geleverd gereed product of halffabricaat.

12.3 Makkina aanvaardt geen aansprakelijkheid in het kader van levering of dienstverlening aan de Koper voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, milieuschade, schade aan naam en/of goodwill, die de Koper zal lijden als gevolg van het feit dat de geleverde zaken een gebrek vertonen of hebben, tenzij de Koper aantoont dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Makkina dan wel dat hij bewijst dat Makkina met het gebrek bekend is geweest en de Koper de hoogte van zijn schade kan specificeren en bewijzen.

12.4 Iedere vordering jegens Makkina, behalve die welke door Makkina is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.

12.5 De werknemers van Makkina of door Makkina voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Koper beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

12.6 De Koper zal Makkina, haar werknemers en de door haar ingeschakelde hulppersonen, volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst. In verband met de vrijwaringsplicht is de Koper onder meer gehouden tot vergoeding van de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten tussen Makkina en de Koper gesloten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Het Weens koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (V.N.-Verdrag van Wenen 11 april 1980) zal op de tussen Makkina en de Koper gesloten overeenkomsten niet van toepassing zijn.

13.3 Elk geschil, voortvloeiende uit de tussen Makkina en Koper gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het voorgaande laat onverlet het recht van Makkina om het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde rechter, zulks ter keuze van Makkina.

Metaalunievoorwaarden

Makkina is lid van de Koninklijke Metaalunie. Wanneer een overeenkomst wordt gesloten tussen Makkina en de Koper gaat de Koper tevens akkoord met de Metaalunievoorwaarden.