Artikel 1: Object van deze overeenkomst

Artikel 2: Definities

Artikel 3: Kredietwaardigheid

Artikel 4: Duur van de overeenkomst

Artikel 5: Aanbetaling

Artikel 6: Levering en terugbezorging

Artikel 7: Leveringstermijn

Artikel 8: Personeel van Makkina Heftrucks BV

Artikel 9: Controle op goede staat van de goederen

Artikel 10: Verplichtingen huurder

Artikel 11: Waarborgsom

Artikel 12: Verzekering

Artikel 13: Schade en gebreken

Artikel 14: Aansprakelijkheid

Artikel 15: Mededelingsverplichtingen huurder

Artikel 16: Annulering

Artikel 17: Opzegging / ontbinding

Artikel 18: Vervanging

Artikel 19: Wijzigingen

Artikel 20: Retentierecht

Artikel 21: Eigendomsvoorbehoud

Artikel 22: Overmacht

Artikel 23: Betaling

Artikel 24: Toepasselijk recht

Artikel 25: Geschillen

Artikel 26: Wijziging van de voorwaarden

Metaalunievoorwaarden

Artikel 1: Object van deze overeenkomst

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen Makkina Services B.V., gevestigd te Goes, en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

Artikel 2: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Makkina Services B.V.: de verhuurder;

b. de huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst goederen huurt van verhuurder voor een bepaalde periode;

c. de huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling goederen ter beschikking te stellen en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

Artikel 3: Kredietwaardigheid

Elke met Makkina Services B.V. aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Makkina Services B.V. doende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaan dat Makkina Services B.V. zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Makkina Services B.V. zich zal wenden tot daartoe bevoegden.

Artikel 4: Duur van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.

4.2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 5: Aanbetaling

Makkina Services B.V. is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van de Makkina Services B.V. overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

Artikel 6: Levering en retourneren

6.1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Makkina Services B.V. op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan Makkina Services B.V. terug te geven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, dat Makkina Services B.V. zich met het brengen en / of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten.

Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en / of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan Makkina Services B.V. en onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van Makkina Services B.V. op verdere schadevergoeding.

Artikel 7: Leveringstermijn

Indien Makkina Services B.V. zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Makkina Services B.V. er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Artikel 8: Personeel van Makkina Services B.V.

Indien de huurder bij het laden en / of lossen en / of andere werkzaamheden van de gehuurde goederen gebruikt maakt van de diensten van werknemers van Makkina Services B.V., worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder, ook ter zake is huurder derhalve tegenover Makkina Services B.V. aansprakelijk.

Artikel 9: Controle op goede staat van de goederen

De huurder is verplicht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te controleren en bij constatering van gebreken deze direct schriftelijk herkenbaar te maken aan Makkina Services B.V.. Bij geen onverwijlde schriftelijk reactie worden de goederen geacht geen gebreken te vertonen en zich in een goede staat te bevinden.

Artikel 10: Verplichtingen huurder

10.1 De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van de overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:

a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en / of overhandigd, te behandelen;

b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;

c. Makkina Services B.V. ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;

d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Makkina Services B.V. te vrijwaren;

e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Makkina Services B.V. te doen geschieden.

10.2 Bij afhalen van de goederen dient de huurder zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, waaruit onder anderen dient te blijken dat men voldoet aan de minimum leeftijd van 18 jaar hetgeen als eis wordt voor de gehuurde goederen.

Artikel 11: Waarborgsom

11.1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Makkina Services B.V. een door hem vast te stellen waarborgsom te voldoen.

11.2 Makkina Services B.V. behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie / reiniging als in artikel 17.2 bedoeld.

11.3 Makkina Services B.V. Is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Makkina Services B.V. heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

 Artikel 12: Verzekering

De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc., onder andere ten gevolge van brand.

Artikel 13: Schade en gebreken

13.1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk aan Makkina Services B.V. te melden. Zonder toestemming van Makkina Services B.V. mag de huurder niet tot reparatie overgaan.

13.2 Verandering(en) en / of reparatie(s) aan de gehuurde goederen mogen slechts worden verricht in de eigen werkplaats van Makkina Services B.V., of in een door hem aangewezen werkplaats.

13.3 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de huurovereenkomst bepaalde straal bevinden.

13.4 Makkina Services B.V. is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en / of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.

13.5 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Makkina Services B.V. in beginsel niet aansprakelijk. Huurder vrijwaart Makkina Services B.V. ter zake voor alle aanspraken van derden.

Voor schade die direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen mocht zijn toegebracht aan andere roerende of onroerende zaken, welke de huurder te goeder trouw toebehoren of welke bij hem in gebruik zijn, komt de materiële schade, die daarvan het gevolg is, alsmede de daaruit voortvloeiende schade, voor rekening van de huurder.

Artikel 15: Mededelingsverplichtingen huurder

15.1 Huurder dient Makkina Services B.V. onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Makkina Services B.V. dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op huurder de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.

15.2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 16: Annulering

Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of Makkina Services B.V. een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen. In beide gevallen zal verrekening dienen plaats te vinden, waarbij Makkina services B.V. 5% van de overeengekomen nettoprijs met een minimum van € 5,00 in rekening mag brengen.

De schadeloosstelling bedraagt:

bij annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum 15% van de totale prijs,

bij annulering tot 14 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs,

bij annulering tot 7 dagen voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs,

bij annulering tot 2 dagen voor de ingangsdatum 90% van de totale prijs,

bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.

Artikel 17: Opzegging / ontbinding

17.1 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terug bezorging van de gehuurde goederen bij Makkina Services B.V.. Indien partijen zijn overeengekomen, dat Makkina Services B.V. bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.

17.2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Makkina Services B.V. worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Makkina Services B.V. gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

17.3 Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Makkina Services B.V. bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.

17.4 Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is Makkina Services B.V. gerechtigd bij wijze van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Makkina Services B.V. op verdere schadevergoeding.

Artikel 18: Vervanging

Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Makkina Services B.V. terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Makkina Services B.V. een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 19: Wijzigingen

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken -ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt- zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 20: Retentierecht

Wanneer Makkina Services B.V. goederen van de huurder onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de huurder voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Makkina Services B.V. heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de huurder nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 21: Eigendomsvoorbehoud

De verhuurde goederen blijven te allen tijde volledig eigendom van Makkina Services B.V.

Artikel 22: Overmacht

22.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Makkina Services B.V. of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Makkina Services B.V., ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Makkina Services B.V., dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Makkina Services B.V. overmacht op, die Makkina Services B.V. ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

22.2 Makkina Services B.V. is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om de overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 23: Betaling

23.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 7 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

23.2 Makkina Services B.V. is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de huurder een rente ad. 1,50% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.

23.3 Makkina Services B.V. is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de huurder alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

23.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

Artikel 24: Toepasselijk recht

Op alle door Makkina Services B.V. gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘’Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 25: Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Makkina Services B.V., indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 26: Wijziging van de voorwaarden

Makkina Services B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Makkina Services B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.

Metaalunievoorwaarden

Makkina Services B.V. is lid van de Koninklijke Metaalunie. Wanneer een overeenkomst wordt gesloten tussen Makkina Services B.V. en de huurder gaat de huurder tevens akkoord met de Metaalunievoorwaarden.